Pre dlžníkov


Čo mám robiť, ak obdržím upomienku od Vašej spoločnosti?
Môžem sa dohodnúť s Vašou spoločnosťou na splátkovom kalendári?
  • Áno, pokiaľ to doba inkasného konania umožňuje. Každý inkasný prípad je individuálny. Z tohto dôvodu je najskôr vhodná konzultácia s operátorom, ktorý má Váš spis v správe a zároveň Vám odpovie aj na konkrétne otázky.
  • Žiadosť o splátkový kalendár online
Nemám kredit na to, aby som Vám zavolala. Čo mám robiť?
Prečo je dlh tak vysoký?
  • Výška pohľadávky korešponduje s vekom pohľadávky. Do tejto sumy môžu byť zahrnuté zmluvné pokuty, úroky z omeškania alebo poplatky za upomienky.
  • Pokiaľ však nezačnete Váš dlh riešiť včas, výška pohľadávky sa môže ešte navýšiť, a to aj niekoľkonásobne o ďalšie náklady právneho zastúpenia, súdne poplatky a odmenu exekútorovi.
Prečo ma kontaktovala spoločnosť LogiCall a nie firma, ktorej dlžím?
  • S veriteľom máme uzatvorenú mandátnu zmluvu, vrátane plnej moci, na základe ktorej sme splnomocnení vymáhať dlžné čiastky konkrétnej spoločnosti.