Informácie ku spracovaniu osobných údajov

LogiCall Slovensko, s.r.o. so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO 44151721 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požiadať o informáciu o evidovaných osobných údajoch, ich opravu či vymazanie, pokiaľ sú získané na základe Vami udeleného súhlasu. V prípade, že dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. Ak sa vyskytnú akékoľvek dotazy a žiadosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť písomne na adrese sídla našej spoločnosti.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

LogiCall Slovensko, s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Máme také technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez Vášho súhlasu tretím subjektom pre ďalšie spracovanie, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať LogiCall Slovensko, s.r.o. o informáciu, aké osobné údaje, v akom rozsahu a pre aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Pokiaľ budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o Vás evidujeme, budeme najskôr potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosť teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo si vyžiadať doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, skôr ako Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame o Vašej osobe.

Naším právom je potom odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií a pod.)

Právo na prenos údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, v štruktúrovanom,  bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe Vašej žiadosti môžu byť tieto údaje odovzdané inému správcovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, pokiaľ nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak, aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutne nutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správcu/Spracovateľa.

S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Pokiaľ zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky na obmedzenie spracovania..

Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípade ich spracovávame protiprávne a ďalej pokiaľ sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme pre účely ich spracovania. V okamihu podania námietky, bude spracovanie Vašich osobných údajov obmedzené, dokým nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na Úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi dotazmi na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obrátiť na e-mail logicall@logicall.sk alebo na sídlo našej spoločnosti:

LogiCall Slovensko, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina

Vítězslav Stanovský
email: gdpr@krnovsko.cz
tel.: +420 603 499 869 

 

Právo na vymazanie

Pokiaľ ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním osobných údajov (napríklad e-mailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu, musíme vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či neoprávnených záujmov. Pokiaľ sú niektoré Vaše údaje uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu obrany straty údajov pre prípad havárií, nie je v našich silách vymazať tieto údaje aj zo záložných systémov a nie vždy je to technicky uskutočniteľné. Avšak tieto údaje nie sú ďalej inak aktívne spracovávané a nebudú slúžiť k ďalším účelom spracovania.

Webové stránky – súbory protokolov

Ak vstúpite na naše webové stránky a prehliadate si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patria:

  • Vaša IP Adresa
  • Otváraná stránka nášho webu
  • Kód odpovede http
  • Identifikácia Vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len pre účely našej právnej ochrany.

Súbory cookie

Ak navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie ku zhromažďovaniu a ukladaniu informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť alebo ich využitie úplne zakázať. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vašej osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky vstupujete. Všetky tieto informácie využívame pre marketingové účely, pre účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež pre účely právnej ochrany.