Whistleblowing

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Co je oznámení?

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Oznámením nejsou řádné nebo mimořádné opravné prostředky, žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, námitky, stížnosti podle jiných právních předpisů, žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ani občanskoprávní, obchodněprávní nebo pracovněprávní podání.

Kdo může být oznamovatelem?

Každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s předmětem podnikání společnosti LogiCall Česká republika, s.r.o. Oznamovateli mohou být zaměstnanci společnosti LogiCall Česká republika, s.r.o., uchazeči o zaměstnání, smluvní dodavatelé společnosti LogiCall Česká republika, s.r.o. zajišťující plnění služeb nebo obdobného plnění a jejich zaměstnanci.

Kdo je povinným subjektem?

Povinným subjektem je LogiCall Česká republika, s.r.o., která k 1.10.2023 zřídila vnitřní oznamovací systém a určila příslušnou osobu, kterou je pan Martin Veleba.

Právní úprava

Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Co se oznamuje?

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které

  • – má znaky trestného činu,
  • – má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • – porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Způsoby podání oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému LogiCall Česká republika, s.r.o., externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Vnitřní oznamovací systém

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě a je oprávněn jej podat písemně i ústně. Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému je pan Martin Veleba, IČ 73199176 (dále jen „příslušná osoba“). K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:

  • – listinné oznámení, které je možné zaslat na adresu LogiCall Česká republika, s.r.o., Čsl. armády 808/43b, Krnov Pod Cvilínem, PSČ 794 01, s označením: „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“,
  • – e-mailovou adresu whistleblowing@logicall.cz
  • – telefonní linku +420 597 071 572, po dobu pracovní doby, tedy každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hod.
  • – osobní jednání, pondělí, v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. nebo po předchozí dohodě i jinak.

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), c) nebo i).

Externí oznamovací systém

Všichni oznamovatelé bez výjimky se mohou v souvislosti s oznámením obracet na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí oznamovací systém Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů – Oznamovatel (justice.cz) , Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti písemně (oznamovatel@msp.justice.cz) či ústně (tel.: 221 997 840) s žádostí o konzultaci v této věci.
Přímé podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz) .

Co se děje po podání oznámení? 

  • – ve lhůtě do 7 dnů od přijetí oznámení je whistleblowerovi potvrzeno přijetí oznámení, pokud ve svém oznámení výslovně nesdělí, že na potvrzení přijetí netrvá,
  • – skutečnosti uvedené v oznámení jsou prověřovány např. formou interního šetření, přijetím opatření k zpětnému získání finančních prostředků, ukončení řízení, …. Whistleblower může být požádán o objasnění sdělených informací nebo o poskytnutí dodatečných informací,
  • – nejpozději do 3 měsíců od podání oznámení se whistleblowerovi zasílá jako zpětná vazba odpověď, a to zpravidla prostřednictvím toho informačního kanálu, který si whistleblower zvolil ke komunikaci s LogiCall Česká republika, s.r.o. nebo jej uvedl v ústním oznámení.

Jak povinný subjekt zpracovává osobní údaje obsažené v oznámení nebo jak zachovává režim důvěrnosti?

Informace o zpracování osobních údajů jsou uveřejněny na adrese : www.logicall.cz Důvěrnost informací je zajištěna zavedením vnitřního oznamovacího systému, kde oznámení zpracovává výhradně příslušná osoba, případně její zástupce. Listinné dokumenty související s touto agendou jsou proti vniknutí zabezpečeny mechanickými prostředky. Elektronická komunikace skrze e-mailovou adresu whistleblowing@logicall.cz je zabezpečená a přístup do ní má výhradně příslušná osoba. Elektronické dokumenty jsou evidovány v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů v interním systému pro správu dokumentů, přičemž jsou ihned v okamžiku zaevidování šifrovány a chráněny přístupovými právy pouze pro přístup příslušné osoby. Elektronické dokumenty a evidence je uchovávána po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení v souladu s §21 odst.2) zákona o ochraně oznamovatelů.

Další informace

Další informace k ochraně oznamovatelů lze najít na tomto specializovaném webu:

https://oznamovatel.justice.cz/

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.